1 Hari

Masjid AgungNurul Tulus

Fivestar Rating: 
0
No votes yet

Oleh Why

Hari 1

Masjid AgungCilegonsebetulnyatelahberdirisejak lama malahpendapatdaribeberapaberita, masjid inisudahadasejakjamanpenjajahan. Dahulukalabentuk masjid inisangatlahjauhdaribentuksaatini. Awalmulanyamenara masjid inicumapendeksaja. Lantassesudahmelaluiperombakanpertamasertakedua, masjid inimempunyaisebuahmenaraynglumayantinggi.

Setidaknyatiga kali masjid inisudahmengalamirenovasi. Serta yngterbesarlebihtepatnyadisebutperombakan total, lantaranbentukbangunanmasjidnyajauhberbeda yang dengannyayngdahulu. Masjid initerdapatatauterletak di Jl. Sultan AgengTirtayasa 2 di kotaCilegon. AndaikitakeluartolCilegonTimurlalumenyusurijalanmenujukearahkota, sesudahkitamelaluidaerahpertokoansertaperniagaankotaini, darijauhmenara masjid iniakanmenyambut.

Total Pengeluaran: Rp 0

Bagikan: