1 Hari

Masjid Dian Al-Mahri

Fivestar Rating: 
0
No votes yet

Oleh Berto

Hari 1

SatudarisekianbanyaknyawisataDepokyngAmatterkenalyaknikeindahan Masjid Dian Al-Mahri. Dari namanyamungkinKamubelummengertisemisalapakah masjid ini.Akantetapi, andaiKamupernahmendengar masjid kubahemas, Masjid Dian Al-Mahriinidianamanya.MasjidyngmempunyaiartsitekturAmatunik yang dengannyakubahberlapisemas, berdiri yang dengannyamegah di JalanrayaMaruyung.
Kamumampumengunjungiwisatainibersama yang dengannyakeluargaKamubagiataubisajugadikatakanuntukmengenalkankepadaanak-anakKamumengenaiwisatareligiyngAmatkental di masjid ini. Masjid iniramaidikunjungibaiksiangmaupunmalamhari.Selianitu, masjid inimenyajikanpemandanganyngtidakjelek alias baguspadamalamharimenjadikanmampumenjadisatudarisekianbanyaknyatempatwisatamalam di DepokyngcocokbagiataubisajugadikatakanuntukKamu.Padamalam di hari-haritertentu, masjid ini pun menunjukkanmacam-macampengajianrutinmenjadikanKamumampumenyejukkanbatinsertapikiranKamu.

Total Pengeluaran: Rp 0

Bagikan: