1 Hari

MakamTroloyo Mojokerto

Fivestar Rating: 
0
No votes yet

Oleh Rifkirifaldy

Hari 1

Wisatasejarah yang bisaandajumpaiketikaberada di MojokertoadalahMakamTroloyoMojokerto. Tempatwisatainimemilikidayatariktersendiribagiwisatawandandijadikansebagaidestinasitempatsejarah paling menarik. Tidakhanyadijadikansebagaitempatwisatabersejarahsaja, namunjugadijadikansebagaitempatwisatareligibagiwisatawanlokalmaupunluardaerah. MakamTroloyoinidipercayasebagaimakamdarikakekSunanAmpel yang dikenaldengannamaSayyid Muhammad JumadilQubro. Kompleksmakamtersebutmerupakantempatataumakan Islam kuno. Dilihatdaribatunisan yang tertulisdisana, menunjukkankelahiranbeliautahun 1350 sampaidengantahun 1478. Jikaditilikdaritahunkelahiransampaidengantahunwafatnyabeliauhidup di masapemerintahanKerajaanMajapahit.

Beliaumerupakansyekhulama yang berperandalammenyebarkan agama Islam di era KerajaanMajapahitdimanasaatitu agama Hindu-Buddha banyakdianutolehmasyarakat Indonesia. MakaminiakanramaidikunjungiketikabulanpuasadanmemasukibuanbesarkalenderHijriah. Olehsebabitusaatwaktu-waktutersebutpemerintahMojokertotelahmengaturpedagang kaki lima danmenatasuasanasekitarmakam agar telihatlayakdanjugarapi, tujuannyaadalah agar suasanamenjadinyamansehinggapengunjung yang datangbetahberlama-lama beradadisana.

Total Pengeluaran: Rp 0

Bagikan: